Polish Radio Bialystock

Pocz?tki regionalnego radia si?gaj? czasów II wojny ?wiatowej. Oficjaln? dat? powstania Radia Bia?ystok jest 1 pa?dziernika 1952 roku. Wtedy to zosta?a powo?ana do ?ycia regionalna rozg?o?nia Polskiego Radia. Rok 1955 rozpoczyna er? radia bez drutu, to w?a?nie wtedy sygna? wyemitowany przez nadajnik w Sowlanach, us?yszeli szcz??liwi posiadacze lampowych odbiorników w okolicach Bia?egostoku. W latach pó?niejszych rozg?o?nia zacz??a nadawa? równie? z nadajników w Go?dapi, Siemiatyczach, ?om?y, Suwa?kach, E?ku i Grodnie. Od 1989 roku realizowane s? zadania zwi?zane z funkcjami rozg?o?ni publicznej. Serwis, wspomagany prac? korespondentów, dostarcza wiadomo?ci ze ?wiata, kraju i regionu. Programy edukacyjne i kulturalne oraz reporta? i publicystyka, si?gaj? do tematów z wszelkich dziedzin ?ycia. Zgodnie z dewiz?: Radio Bia?ystok to Twoje Radio rozg?o?nia wspiera po?yteczne inicjatywy lokalne takie jak np. supraskie Uroczysko.

Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from Poland  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.