رادیو فیض

فیض، شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مسیحی است، که در کنار باور به اعتقادنامه‌های تاریخ کلیسا (اعتقادنامه‌ی رسولان، اعتقادنامه‌ی نیقیه، اعتقادنامه‌ی کالسدون) تام تعالیم آن بر اساس ایمان مسیحی تاریخی که در پنج «تنها» در جنبش اصلاحات بیان شده‌اند استوار می‌باشد. (تنها کتاب‌مقدس، تنها ایمان، تنها فیض، تنها مسیح و تنها جلال خدا) تمام اصول و آموزه‌ها براساس تعلیم کتاب‌مقدس و اعتراف ایمان مسیحی برگرفته از اعتقادنامه‌ی وست‌مینستر و پرسش و پاسخ‌های کوتاه آن است.

Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from United States  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.